Kvällsdimma

Vad gör Footys stam speciell?

När man startade rasföreningen för rockyn 1986 kom en hingst att bli den dominerande, den vars stam man helst ville att hästarna skulle ha i sin stamtavla för att klassas in som rockys. Den hingsten var Tobe (född 1942). Bara fem av Tobes söner kom att registreras i det nya rasförbundet (RMHA). I dagsläget lever ingen av hans avkommor och få av hans barnbarn.

En av dessa barnbarn är Footy. Han är son till en av dessa fem hingstar: Sewell’s Sam. För att se hur ovanlig Footy är sökte jag i RMHAs databas efter hingstar med samma far för att se hur många som fortfarande verkade vara aktiva i aveln. Jag hittade två stycken – Cedar Hill Sam (född 1997) och Sam I Am (född 1998). Båda hade en avkommor från 2018. Jag tittade inte tidigare än till hingstar som var födda före 1991, äldre än så tänkte jag att det inte var så troligt att de fortfarande var verksamma i aveln.

Yankee Traveller, Kentucky 2011

När jag börjat kolla var det intressant att se hur det var med övriga Tobe söner. Sam Clemon’s  Tim hittade jag ingen son som fått föl på minst tio år. Yankee hade två söner Yankee’s Traveller (född 2002) och Yankee’s Rising Star (född 1993). Maple Squirrel har tre söner Squirrels Pet (född 1999), Classic Squirrel (född 1996) och Squirrel Too (född 1997) som fortfarande verkar vara i avel. En av dem, Classic Squirrel , var den hingst jag försökte få Honey dräktig med innan hon kom till Sverige.

Tre av dessa barnbarn till Tobe träffade jag i USA 2011 – Cedar Hill Sam, Yankee Traveller och Spanish Sundown. Särskilt Cedar Hill Sam imponerade på mig, han och husse verkade ha ett väldigt speciellt band och det fanns en utstrålning kring den killen. Spanish Sundown var inte dum han heller, men kanske hade jag bara ögon för Pepper när jag var hos Rea Swan som äger Spanish Sundown och jag köpte Pepper ifrån. Yankee Traveller gick i en hage och var mest blöt så honom såg jag aldrig på så nära håll.

Dessa fem hingstar har präglat rasen hårt och nästintill varje idag levande rocky har minst en av dem i sin stam. Vissa har alla fem, som min Percy. Men, nu börjar många ha dessa hingstar i fjärde, femte led. Ett sätt att komma närmare ursprunget igen är därför att, så länge det är möjligt, åter använda hingstar med en stam så nära grundarens. Jag har tittat på inavelssiffror mellan mina ston och Footy och de har inte sett särskilt höga ut, mer om det i ett eget inlägg senare.

Spanish Sundown, Kentucky 2011

Kilburn’s Chocolate Sundown är den av de fem som har flest registrerade avkommor och han har också flest som fortfarande verkar vara aktiva i aveln. Fyra av hans avkommor har fått minst ett föl registrerat i RMHA de senaste sex åren. Sundown’s Diamond Rio (född 1998, Last of the Mohicans (född 1998), Sundown’s black Shadow (född 1996), Spanish Sundown (född 1996).

What makes Footy’s pedigree special?

When  the breed association for the rocky was started in 1986 one stallion was the dominant one, the one that had the pedigree that horses in the society nearly have to had to be accepted in the books. That stallion was Tobe (born 1942). Only five of Tobe’s sons were registered in the new association (RMHA). Today none of Tobes descendants live and few of his grandchildren.

Footy is one of those grandchildren. He is by Sewell’s Sam. Just to see how rare he was did I look into RMHAs pedigree database after stallions from Sewell’s Sam that seemed to still be breeding. I found two – Cedar Hill Sam (born 1997) and Sam I Am (born 1998). Both had an offspring registered form 2018. I didn’t look at stallions that was born before 1992 as I thought that it wasn’t very likely that they still breed.

When I already had started did I also look into the other of the five sons of Tobe. Sam Clemon’s Tim had no sons at all that had offspring in about ten years. Yankee had two sons (Yankee’s Traveller born 2002 and Yankee’s Rising Star born 1993). Maple Squirrel has three sons Squirrels Pet (born 1999), Classic Squirrel (born 1996) and Squirrel Too (born 1997). One of them, Classic Squirrel is the stallion that I tried to get Honey in foal with before she came to Sweden.

Cedar Hill Sam, Kentucky 2011

Kilburn’s Chocolate Sundown is the one of the five that has most registered offspring and he also has most offspring that still is breeding. Four of his sons has at least one registered offspring in RMHA the last six years. Sundown’s Diamond Rio (born 1998, Last of the Mohicans (born 1998), Sundown’s black Shadow (born 1996), Spanish Sundown (born 1996).

I met three of those grandsons to Tobe when I went to US 2011 – Cedar Hill Sam, Yankee Traveller and Spanish Sundown. Especially Cedar Hill Sam stood out in my eyes, he and his owner had such a special bond. Spanish Sundown wasn’t that bad either, but I had my eyes more fixed on Pepper, that I later bought when I visited Rea Swan. Yankee Traveler was in a pasture and I never saw him close up.

Those five stallions has been marking the breed a lot and nearly all living rockies today have at least one of them in their pedigree. Some, as my Percy, has all five. But, it seems as the time pass by Tobe gets further and further back in the pedigree, five, six generations away. One way to add some older foundation blood is therefore to use those old stallions. I looked for inbreeding scores before buying Footy and they don’t become very high just because he has old bloodlines. But more about that in another post.

Footy får sällskap

Footy var orolig så fort tjejerna rörde på sig och ville inte riktigt komma till ro. Så, det fick bli ett ihopsläpp och även om tant Calinka säger att han inte är värd vatten så går det bättre och bättre och Footy är nöjd och slappnade direkt av.

Footy was a little tense and didn’t come to rest, always keeping a very close eye on the girls. So, I let them get togheter and even if Calinka think he is worthless is it working out better and better. And, most important, Footy seems happier and relaxed directly.

Lightfoot In The Wind

Ni som följt mig ett tag har nog märkt mina problem med att få Iris betäck i år. Jag har både försökt åka utomlands och testa semin. Kontentan är att jag lärt mig massor, men dräktig, det är hon inte. Redan innan jag bestämde mig för att betäcka Iris visste jag att det inte skulle bli vare sig billigt eller enkelt, men att det skulle bli riktigt så krångligt som det blev denna säsongen hade jag inte räknat med. Jag är så glad att jag har Pepper, annars hade min avel inte varit möjlig. För att fortsätta aveln på avkommor födda i Sverigehar jag insett att det behövs fler hingstar i Sverige. Därför har jag börjat tänka på vad jag skulle vilja ha för att komplettera mina ston, särskilt Peppers avkommor och börjat hålla ögonen öppna. Fölunge, unghingst eller äldre, allt har varit intressant att titta lite närmare på, främst i Europa. Men, hästarna går bort på än det ena än det andra. Jag vill ha en mindre hingst eftersom Pepper ger relativt stora avkommor. Däremot vill jag ha mycket av det Pepper är, men en helt annan stam. Jag älskar Peppers lätthet till form och samling, hans intelligens och hans korrekta och lite grövre exteriör. Så jag gjorde en lista över vad jag önskar i en framtida hingst.

Så jag gjorde en lista med de egenskaper jag önskade hos en kompletterande hingst. Bättre att vara förberedd och veta vad du söker NÄR den hästen dyker upp. Det ger också tid att tänka igenom VAD som verkligen är viktigt och behövs.

Och så fick jag en förfrågan. Det är inte rätt tid egentligen, men till slut kunde jag inte låta tillfället gå mig ur händerna. Han må vara lite äldre än vad jag hade planerat, men det är alltid några saker som inte är ”perfekta”. Vem det är –  Lightfoot In The Wind!!!!  En häst vars avkommor jag hållit ögonen på i flera år i förhoppning att det någon dag skulle passa att köpa en avkomma efter honom. En häst jag inte trodde Petra någonsin kunde tänka sig att släppa då jag vet hur högt hon älskar honom.

Han anlände precis. Jag hoppas han kommer att trivas bra här. Jag tror han har väldigt mycket att bidra med i aveln. Det är också anledningen till att Petra lät honom komma hit, för att föra sina gener vidare. Därför kommer jag betäcka de flesta eller alla mina ston med honom nästa år. Och har du ett rockysto och funderar på föl tycker jag du ska ta chansen. Pepper hoppas jag lever många år till och det hoppas självklart även med Footy. Men, Footy är 21 år, så oddsen är lägre för att han kommer att verka många år i aveln. Hans sida på min blogg kommer uppdateras framöver. Gå in där och läs mer om varför detta är en så fantastisk hingst!

Those who have followed me for some time probably noticed my problems to get Iris in foal this year. I have tried both to get abroad and AI. I have learned a lot, but she isn’t pregnant. Even before I started to search for a stallion for Iris did I know that it was going to be a lot of work. Neither cheap nor easy. Still, I didn’t get really how difficult it would be. It makes me even more happy to have Pepper – without him hadn’t my breeding been possible. To be able to continue breeding in Sweden, using offspring born here, did I realize a long time ago that we need more stallions. So, I started to think about what kind of stallion would I like? What would benefit mares with pepper as a sire? I have been keeping my eyes open for both foals, young ones and older ones in Europe. But, it seems as I find something wrong with all of them. I want a smaller stallion as Pepper offspring tends to be on the bigger side. I want a lot of what Pepper is, but with a different pedigree. I just love Peppers easiness for working in a correct frame and collect, his intelligence, his correct and sturdy conformation.

So I made a list for what I would like in an additional stallion. Better to be prepared and know what you need WHEN that horse shows up and to get time to think about WHAT is important and you really want.

And then I got this request. Not at the right time, but  as it checked out basically all my demands I just couldn’t refuse it in the end. He might be a little older than my plan was, but there is always somethings that isn’t “perfect”. Who it is – Lightfoot In The Wind!!!! A horse that I have kept my eye on for years, wanting to snatch an offspring of his one day when the timing was right. A horse I never, ever thought Petra Van Den Berg would let go as I know how much she loves him.

He just arrived here. I hope he settles well. I think he still has much to contribute to for the bred. That’s also why Petra let him go. To spread his genes. Therefore most, or all my mares is going to be bred to him next year. And if you have a Rocky or Kentucky mare I highly suggest that you think about using him. I hope Pepper lives for many more years and have a lot of offspring to. I hope the same for Footy, but he is 21 so the odds are lower. He is getting a page at my webpage. Check it out – it is going to be updated with new pictures and info as soon as I get the chance to take photos. And learn about what makes him a great stallion!

Inavelskoefficient – COI

Jag råkade snubbla över en diskussion med en länk om inavelsindex och så började jag läsa.

2019

COI – coefficent of inbreeding /inavelskoefficient är ett sätt att beräkna hur stor sannolikheten är för att en individ har fått gener från individer som finns flera gånger i stamtavlan. Får man gener från samma individer ökar risken för att man har ”två av samma” –  dvs. är homozygot för en viss gen. För homozygota genpar vet man alltid att avkomman får det anlaget. Det kan göra att avkomman ”typas”, alltid får en viss egenskap eller utseende nästan oavsett hur den andra föräldern är. Vilket man ofta ser som positivt och har gjort att man inom husdjursaveln ofta använt sig av inavel och linjeavel. Problemet är bara att ALLA individer har både bra och dåliga gener. Många dåliga gener är inget problem om man bara har dem i enkel upplaga, men om man är homozygot för genen kan det ge problem. Det ger upphov till att ovanliga sjukdomar kan bli vanliga i vissa raser, till att avkommorna blir minder än annars, att hundar som ofta får flera valpar, får mindre kullar etc.  För att balansera detta så att man ”får vad man önskar” med aveln utan att ha så stor sannolikhet för de negativa effekterna kan man räkna på COI. Många källor anger att under 5% är det egentligen inga problem, men över det börjar man se minskad storlek, fler sjukdomar, minskad kullstorlek och så vidare. Andra säger att man bör hålla sig under 10%, även om det bästa är under  5%.De flesta hundraser lär ligga mycket högre än så enligt en studie jag läst. Men, COI beror i många fall på hur många generationer man studerar. Generellt är det så att ju fler generationer man tittar på desto säkrare blir beräkningen och när stamtavlan är okänd kan det ge en lägre COI än vad som egentligen är fallet. Jag såg skillnader på att jämföra fem och sju generationer hos några av mina hästar.

Det var också intressant att se hur många % som kom från olika anfäder och hur många gånger de dök upp i stamtavlan. I vissa fall är COI högre än vad jag fick fram då jag vet att särskilt Tobe återkommer ytterligare gånger något led längre bort än vad COI beräkningssidan klarade av. Oavsett klarade jag mig under 10%, men bara ett av mina ston korsade med Pepper hamnar under 5%. Den stora anledningen är Tobe som förekommer många gånger i många stamtavlor, även om det oftast är 4 eller fler generationer bakåt. Detta trots att jag har försökt skaffa hästar som inte är så nära besläktade med varandra.

Här är en länk till den COI beräkning jag använde mig av. http://bullypedigrees.com/inbreeding-calculator/

Fortfarande har jag mycket att lära, vilket jag tror kan vara viktigt att ta sig tid att göra då jag avlar med en ovanlig ras som redan initialt har en relativt liten avelsbas. Fel val kan påverka mycket framöver, i värsta fall även ett dåligt rykte som uppstår på grund av fel val.

När jag nu kollat mina hästar med programmet ovan får jag följande resultat. Förhoppningsvis har jag fått in alla släktingar på rätt plats –  det blir lätt att de hamnar fel har jag märkt när man använder sju generationer. Skulle även tro att den verkliga siffran är lite högre – dels för att det i vissa fall inte finns information om stammen, dels för att en gemensam anfader (oftast Tobe) återkommer åtta till nio generationer bort hos vissa individer.

Whizzy x Pepper

Pepper x Percy

Pepper x Honey

Pepper x Bunny

Pepper x Rose

Tittar man på RMHAs beräkning av inavel (finns uträknad för alla hästar i deras pedigree database)kan jag se följande för mina hästar:

Pepper 5,57%

Percy 5,06 %

Bunny 7,74%

Honey 4,22%

Rose 6,64%

Whizzy 9,74%

Avkommor  mellan Percy och Pepper 3,83%

Avkommor mellan Bunny och Pepper 6,61%

Alltså är Whizzy min mest inavlade individ och Honey den med lägst inavelsgrad.

När Pepper korsas med Percy blir inaveln högre än Percys men lägre än Peppers. På samma sätt sker för Bunnys avkommor; inavelsgraden blir på en nivå mellan föräldrarna. Det är däremot inte alls självklart – korsar man två halvsyskon som båda har låg inavelsgrad så kommer avkomman inte att få låg inavelsgrad….

Hur det kommer sig att inavelsgraden blir högre med RMHAs program vet jag inte – kanske räknar de med fler generationer än vad jag hade möjlighet till, eller så har jag lyckats skriva in fel någonstans när jag beräknat.