Hästavel – individen


Om man nu vet vad man vill ha, vad man strävar efter så gäller det “bara” att hitta de rätta individerna. Men hur får man reda på allt som dem? Självklart beror det på ras och ålder hur lätt det är att få tillgång till relevant information.

Vad ligger bakom en eventuell skada – hållbarhetsproblem eller ren otur eller en ovarsam tidigare ägare? Varför har hästen inte det temperament man söker – trivs den inte eller har den helt enkelt ett sämre temperament, ont eller är den lätt för att den är hos en ägare som jobbat mycket med att få bort de sämre sidorna. Skevheter i benställningen – hade de kunnat korrigeras i tidig ålder, handlar det mera om att uppfödaren inte korrigerat det, eller är det allvarligare fel som  riskerar att gå i arv till avkomman eller hindra individens kapacitet och hållbarhet.
Dessa och många andra frågor gäller det att ställa sig och med en ung häst är det svårare och lättare. Svårare för att hållbarhet och tävlingsresultat ännu saknas, man får försöka se hur släkten har presterat. Lättare för att hästen kanske inte fått så många upplevelser så att man kan se “den sanna naturen” hos individen.
Ytterligare en sak som jag har insett är meriter, vad ger de mig? Efter att ha bevittnat shower i USA är jag inte säker på att jag alltid föredrar de som vinner. Jag ser att de individerna inte alltid har de egenskaper jag söker, helt enkelt för att mina ideal är något annorlunda. Däremot säger de så klart något, de visar att hästen går att träna och klarat av den stressande miljön på showen, det kan visa på mångsidighet om hästen ställt upp i flera grenar med godkänt resultat. Det kan indikera en viss typ av gångart eller fallenhet samt vad ägare och tränare har för intresse och kunskap. Om jag däremot är intresserad av uthållighet säger kanske inte showresulten så mycket, då är meriter från distansritt bättre, eller om jag vill hoppa och så vidare. Men, att hästen inte har resultat från distansritt behöver inte heller betyda att den inte är uthållig – bara att den aldrig testats i detta, kanske på grund av talangbrist, men det kan lika gärna vara ointresse hos ägaren. Därav blir meriter inte det viktigaste för mig, utan var och en får utvärderas utifrån vad de ger mig för information.
Med alla dessa variabler behöver det inte bli enklare att hitta individer som passar och ingen är heller perfekt. Det gäller att väga fördelar mot nackdelar. Att se vad som behöver kompletteras hos de individer man har och var man kan tillåta något som man inte anser nära perfekt. Samt att vad hästen nedärver är inte alltid vad man ser, kanske blir det farmors temperament och morfars benställning.
Horse breeing – the individual
If you know what you want, what you are looking for, then you “only” have to find the right individuals. But how do you do that? Of course breed and age matters in how easy it might be to find good information.
What lies behind an old injury – problem with soundness, unlucky or a owner that haven’t cared? Why doesn’t the hose have the temper that you are looking for. Is it not happy, is in pain or has it owner managed to train the horse well so it only shows subtle signs of a much worse temper? Legs that aren’t perfectly correct – could they have been corrected early if the breeder had cared, or are they more seriously and might pass by to the offspring or hinder the individuals performance?
Those and many more questions comes up and with a young horse it becomes both easier and harder. Harder as soundness, own merits and longevity can’t be seen, even if you can look at close relatives. Easier as the horse might not have been very influenced by people and therefore might show its “true character”.
I have also thought that show results, what do they show me? After watching show in the US, I do not always prefer the winner. Those individuals do not always have the traits that I am looking for, my ideals are a little different. On the other hand, they always tells something; they show that the horse is trainable and withstand the stress of the show. It can show a multi-talent if the horse has participated in many different classes with a good result. It might indicate a type of gait or talent for something and what the owner and trainer likes and knows about. But, if I am looking for stamina I might better look for endurance ride results and so forth. Still, if the horse lacks results from endurance it might not be because it don’t have stamina – maybe the owner had no interest in that discipline. Therefore results aren’t the most important thing, but each needs to be evaluated accordingly.
With all those I don’t haven’t o be easier to find individuals that fit and no one is perfect. Plus and minus has to be evaluated against each other. To be able to search for what is missing in the individuasl in the breeding program and what could be accepted even if not perfect. And what the foal inherits is not always what the parent have; it might be grandma’s disposition and grandpa’s legs.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.