Tankar kring gångarter

Antagligen gör jag helt fel mot praxis i USA och kanske är jag bara dum och okunnig. Kanske är jag så van vid andra gångarter att jag inte till fullo inser vinsten med de extra. Än så länge är det här hur jag resonerar kring de extra gångarter som en Rocky kan erbjuda:

För mig är Rockyns extra gångarter en bonus, grädde på moset. Jag upplever inte trav att vara så hemskt, jobbigt eller svårt att rida, för att inte tala om galopp – vad kan vara underbarare än att rulla iväg i skogen i en underbar galopp? Jag har också skolats för länge i dressyrens värld.  (Hur blev det så? – en gång i tiden låg hoppning och högt tempo mig närmast om hjärtat.) För mig är det viktigare att hästen kan bära upp sig själv, att den är mjuk och smidig och jobbar på ett sätt som främjar hästens hållbarhet. Även i andra gångarter än skritt, trav och galopp. Därför har mitt huvudmål hittils varit form före gångart. Därför låter jag Pepper trava istället för att tölta. Enligt vissa är det säkert att förstöra honom. Själv tror jag att vi kommer att hitta hans speciella växlar igen bara han blir starkare. Just nu känns det som om han har nog med att försöka hitta en form, han känner sig fram, testar. Sjävklart skulle jag kunna göra det perfekt i skritt först, men jag brukar låta mina hästar testa på det som ännu är för svårt, prova en galopp, på töm eller uppsuttet innan de riktigt är redo att bära sig som de borde, prova på pirutter eller öppna och sluta fast den egentliga styrkan inte riktigt finns. Mer för att visa vad som komma skall, en förberedelse där det måste vara långt ifrån perfekt, så kravfritt som möjligt. För att ge dem något nytt, en försmak på vad som komma skall.

Dessutom vill jag ha fler än två växlar på mina hästar, om nu hästen kan utföra både trav och “gait” – varför då bara välja den ena? Om det finns galopp – varför inte utveckla den? I Sverige finns så mycket islandshästar och dessa rids i fem gångarter. Varför skulle jag nöja mig med att inte använda alla som min häst kan? Om nu islandshästarna kan läras att skilja på gångarterna, varför skulle inte en rocky också kunna det? Kanske kan vi med tiden till och med locka fram Running walk eller någon annan gångart en vacker dag..
Jag är även dum nog att tro på “gait” i form, med rundad rygg. Jag har sett bilder på det och faktiskt även ridit en Rocky som kunde det. Hon var otrolig! Hur lång tid det tar innan vi är där är en annan sak. Det kommer inte att gå på en eftermiddag. Det är troligen inte den snabbaste och enklaste vägen och målen som jag har valt. Kankse kommer jag att ändra mina mål, lära mig att vissa saker inte kan göras, ändra det jag föredrar. Men detta är vad jag strävar mot just nu.
Därför är kraven på Percy annorlunda – jag vill ha henne certifierad så att hon kan betäckas. Men, jag vill rida henne så lite som möjligt då hon är så ung. Så, med henne blir gångarten viktig att få fram – det enda målet med hennes träning just nu är att hon ska orka tölta i två minuter åt ena hållet på en volt och två minuter åt andra hållet. Sedan väntar vila för tjejen och sedan kommer träningen att återupptas – med fokus på form och smidighet före gångart.
Probably I do it totaly wrong according to USA standards and traditions. Maybe I am just stupid and uneducated. Maybe I am to used to other gaits that I not totaly appreciate the benefits with the Rocky Mountain horse gaits just yet. So far this is how I feel about the extra gaits the Rocky Mountain Horse offers:
To me the Rocky extra gait is a bonus, frostning on the cace. I have never feelt that trotting is a horror, tiering or hard to ride, and canter – what could be better than a nice canter in the forrest? I have also been doing to much dressage. (How did that happend? – once my favourite was jumping and  high speed). Nowdays I feel that the most important thing is that the horse could carry it self, that he is soft, flexibel and work in a way that benefits his longevitey. Therefore I favour frame before gait. That is why I let Pepper trot instead of gait. I am probably ruining him according to some people. I believe thatwe are going to find his special gears again as he is getting stronger. Right now it feels as if he is trying to find his way, he test different frames, trying to get in balances and to obey my aids. of course I could try and gett everything perfect at walk first, but I usually let my horses try those things that still is a little beond there capasity yet. Try to canter whilelong reining, a pirouette, shoulder in och quarter in even if the required strenght still isn’t there to make it perfect. I just want to show them future goals, to prepare them slowly for what is coming in a way far from perfect. To show them something new.
Besides, I want more than two gears in my horses, if the horse can do both trott and rocky mountain gait – why choose just one of them? And canter – why not train that? I Sweden Icelandic horses are so common and those are trained in five gaits. Why should I settle with less? If they are smart to figure out how to diffrentiate between the gaits, why shouldn’t the Rocky be? We might even be able to fins a runnign walk or any other gait one day.
I am also stupid enough to believ int gait in a frame where the horse raises its back. I have seen pictures of it and acctually been on a rocky performing gait this way. She was amazing! How much time it take before we get there is another thing. It si not going to be done in an afternoon. Cause it is probably not the quickest route or goals that I have chosen. Maybe I am going to change them during time, learning that things can’t bee done, change my preferences. But this is where I’m heading right now.
Therefore is my goals for Percy different – I want her certified to breed. But, I still want to ride her as little as possible as she is so young.With her the gait is going to be the main thing – the only goal right now is that she is gaiting two minutes in one direcrions and two in the opposite. Then she is gettig a rest and when starting her again frame and flexibility is going to be what matters most.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.