Hästfärger – genetik introduktion

Jag tyckte att jag skulle börja en kortare post om mina hästars färger och vilka möjligheter det finns hos mina kommande avkommor. Nu är jag uppe i två inlägg om bara det och inser att det behövs en liten genomgång av några begrepp för de som inte är så insatta i genetik… Så här kommer den:
Alla individer har en dubbel uppsättning av varje gen. Den ena har man fått från pappa, den andra från mamman.
Olika egenskaper ärvs på olika sätt, i vissa fall är det inverkan från många gener som ger en viss egenskap, i andra fall kan det vara en enkel gen och ibland påverkar både genen från mamman och genen från pappan. Lite förenklade exempel:
  • Längd hos människan brukar man säga är en polygen egenskap, dvs det är flera gener som påverkar. jag skulle tro att detsamma gäller för höjd hos hästar, men det har jag inte sett någon fakta på.
  • Skimmel hos häst styrs av en gen. Om hästen har den genen blir den skimmel. Det räcker med en uppsättning av genen för att hästen ska bli skimmel. Det syns ingen skillnad på en individ som har fått en skimmelgen från bara en förälder eller från båda. Anlaget är alltså dominant över det anlag som gör att hästen inte blir grå.
  • Gulanlaget hos häst (ger tex gulbrun och isabell) är också en enkel gen, men om hästen fått en gen blir den just tex gulbrun, medan om den har fått en gulgen från varje förälder blir den väldigt ljus, vissa kallar felaktigt dessa hästar albino. Ett svenskt ord är gulvit, på engelska används ofta perlino, cremello och smokey black, vilket syftar på vilken färg som finns som grundfärg.
Grundfärg hos häst
Antingen är det feomelanin eller eumelanin som ger hästens päls dess färg. Feomelanin ger den röda färgen som vi förknippar med fux. Ofta kallas detta “röd baserad” när man läser om färger på engelska. Eumelanin ger istället svart hår. Alltså finns det två grundfärger hos häst: svart och röd. Allting annat är andra gener som modifierar dessa grundfärger.

Genbeteckningar
När man skriver vilka gener en individ har betecknar man ett anlag som är dominant med stor bokstav. Den andra genen i genparet kallas recessiv. Som i skimmeln i exemplet ovan, där brukar skimmelanalget betecknas G för hästar som har det eftersom det är ett dominant anlag. Eftersom varje individ har två gener på varje plats eller locus finns alltså följande möjligheter: GG och Gg. Hästar med denna beteckning är skimmel, de som däremot är gg är inte skimmel och därmed brukar man inte skriva ut det. g är alltså det hur det recessiva anlaget skrivs.
Varför är det då intressant att veta om det är GG eller Gg? Jo, det spelar roll om man avlar. En häst som är GG kommer alltid att ge ett G till sin avkomma, dvs den blir skimmel. En häst som är Gg istället kommer statistiskt att ge G till hälften av avkomman och g till den andra hälften. Det är alltså lättare att veta vad en häst som är GG eller, som det kallas, homozygot, på ett locus kommer att ge till sin avkomma gällande den egenskapen. Gg, dvs två olika genvarianter kallas heterozygot.
(Parentes:
Eumelanin och feomelanin ligger bakom många andra djur och människans pigment med.
Viss forskning tyder på att hästar som skimlar av och blir vita tidigt är homozygoter, dvs med två skimmelanlag, så det kan finnas en möjlighet att visuellt se om en häst har ett eller två anlag)

Horse color – an introduction into the genetics

I planned to start a shorter post about my horses colors and what color possibility that would give when breeding my horses. Now I have got two post planned/prepared and found out that I needed a short start, introducing some basic facts for those that isn’t to much into genetics… So, here it comes:

All individuals have a double set up of genes. One copy from the mother and one from the father.

Different traits is inherited in different ways, sometimes many genes works together to create the end results, sometimes it is one single gene, and sometimes both genes at the same spot contribute to the result. An example (a little simplified):

  • Height in humans is said to be a polygenic trait, in other words many genes contribute to a persons height. I think that height in horses is inherited in the same way, but haven’t seen fact on that.
  • Grey in horses is a one gene trait. If the horse has the greying gene they get grey. Only one copy of the grey gene is enough and visually there is no differnce between one with two coies of the grey gene and one with one copy. Therefore the grey gene is dominant over the gene that don’t give grey as a color.
  • The creme gene in horses (that for example is behind buckskins and palominos) is also one gene and if the horse get one gen it goes buckskin, palomino etc. But, if the horse gets one creme gen from the dame and one from the sire it becomes very pale. Usually those horses are called perlino, cremello or smokey black, depending on what the base color of the horse is.

Base color in horses
The horse coat is either pigmented by either eumelanin that gives a black base color or pheomelanin that gives the chestnut typ of color, the red based horses. All other colors are created by specific genes that interacts and changes the way the colors is expressed.

Writing gene setup
When telling about the genetic setup of an individual there is a specific way to do that. A dominant trait is written with a capital letter. In the example with the grey color above, that means that the greying gene is written G as it is dominant. As all horses has two genes of each type, or at each locus there is two possibility, either GG or Gg. g is how the recessive gene is written. Both those horses looks grey. The horse that isn’t grey is instead gg at the grey locus and that is there for usually not mentioned.

Why is it interesting to know about the genetic setup? It matters while breeding. A horse that is GG is only getting grey offspring as it always gives a G to the offspring. (And the horse with one G is going to be grey). The horse with Gg instead is only going to get 50% offspring that goes grey and 50% that doesn’t if crossed with a non grey horse. A horse with two copies of the same type at a locus is called homozygous for that trait and is always going to pass that trait to the offspring. A horse with Gg, two different types of the gene is called heterozygous.

(Extra:
Eumelanin and pheomelanin is also the reason for pigmentation in many other animals and humans.
Some scientific papers says that a homozygos grey horse grey faster than the one with one copy of the grey gene, so it might be possible to some extent to visually distingusih between greys wioth one or two copys of the gene.)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.