De första trevande stegen


Egentligen är det alldeles för tidigt, mitt mål, eller kanske vision så långt borta. Kanske blir det aldrig något av det här, men jag tänkte ändå börja skriva; för att ge en så sann bild som möjligt av hur jag upplevt det att starta företag inom hästbranchen.

Det hela började innan jag föddes med att mina föräldrar tog över farmor och farfars gård och blev bönder. Någon gång började gården växt sig fast hos mig, jag började förstå bondens kärlek till jorden. Mina föräldrar närmar sig pensionen, men jag vill inte sälja, varken hus eller mark; fast vad gör man då? Det är, med mina mått mätt, en för stor investering för att bara ha på skoj. Även om det “bara” skulle handla om att lösa ut min syster. Maken tycker att det ligger väl långt ut på landet och står inte ut med alla sneda vinklar i bostadshuset. Jag älskar trägolv och fönsterspröjs, själen hos ett gammalt hus…

Att kunna göra något med gården har jag haft i bakhuvudet i många år; det lockar mig att få jobba hemifrån, att ha jobbet nära och kunna kombinera familj och jobb… Förvisso finns det både för och nackdelar, men för mig ser jag mest fördelar. Att kunna köra en tvättmaskin, bak bröd eller hämta barn vid taxin samtidigt som man pratar med kund i telefon eller ordnar med något annat “jobbmässigt”. Egentligen har jag alltid vetat att jag vill jobba så.

Så, när tankarna tagit en vag form bokade en tid hos Nyföretagarcentrum för ett par veckor sedan, gick igenom mina tre idéer med dem och sedan har det tagit fart. Kan det vara lönsamt, affärsplan, kostnader, kunder, besök på Almi, flytt? Jag har gått på högvarv. Så många tankar, så mycket information som ska sammanföras. Många saker har nog jobbat då och då i min hjärna i många år. Nu skulle allt plockas fram och sammanställas, utvärderas och hålen täppas till.

It is actually much to early, my goal and vision is so far away. Maybe this never turns out to be anything, but I thought I should start to write anyway. That would give as true a picture of this as is possible, about starting a business with horses.

It all started before I was born with my parents taking over my grandparents farm and became farmers. At some point the farm grew on to me and I started to understand what was meant by the “farmers love of the soil”. My parents is getting retired, I don’t want to see the farm sold, either house or land, but how would that work out? It is, by my standards a to big investment just to keep the farm for fun. Even if I only would have to pay my sister for her part of the farm. My husband thinks the farm is to far away at the country side and can’t stand all the odd angels in the house. I just love the wood floors, the old windows and the soul of the old house…

I have every now and then tried to find out a way to “use” the farm for years. I would love to work from home, to be close to work and be able to combine family and work…Of course there is both pros and cons but I mostly see the good sides of the coin. To be able to wash clothes, bake bread or get children at the bus at the same time as I talk to a client at the phone or do something else work related. That has always been how I would like to work.

So, when I finally got a vague thought of what might be possible I booked a time slot at Nyföretagarcentrum (a organization that helps starting up new company) a couple of weeks ago. There we got through my three different ideas and after that it has all started. Can it be profitable, business plan, costs, customers, visit at Almi (another organization that helps new ideas/company), moving? I have been working/thinking a lot. So many thoughts, so much information to gain. But I think many of those things has come up in my thought during the years. Now it is only to fuse everything together and validate and cover up those missing parts.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.