Hästavel – inledning

I några tidigare inlägg har jag fokuserat på hästfärger, nu tänkte jag fokusera på andra aspekter av avelsarbetet och vad jag önskar. Därmed kommer det att bli flera inlägg för att inte göra dem för långa. 
För mig är det absolut viktigaste att ha en häst som jag kan ha kul med, som får mig att bli glad när jag kommer till stallet och som om möjligt får mig att lämna stallet med mera energi än vad jag hade när jag kom dit. De egenskaperna är inte lätta att avla på, och är säkert inte lika mellan olika människor heller. Därmed inte sagt att de inte är viktiga. För egendel har jag tittat på vad jag tror kan ge dessa egenskaper, vad kan det vara för något som är lättare att mäta, lättare att bedöma? 
Ett bra temperament (vad är det?) är så klart en del i det hela, men också en bra exteriör och en frisk individ. Jag kommer att komma in närmare på de olika egenskaperna och vad jag anser vara bra, i kommande avsnitt. Anledningen till att jag tror att de spelar roll är hämtad direkt från människans värld. (Det är sällan jag drar paralleller på det sättet, men här tycker jag det är relevant). Om jag som människa har lätt för spela basket, kanske är jag huvudet högre än alla andra, blir det lätt att jag känner mig duktig. Tränaren ser mig antagligen lättare och jag kanske får mera beröm. Antagligen kommer detta att leda till en positiv spiral där jag tycker det är kul och försöker allt mera och där jag känner mig duktig och uppskattad.
På samma sätt tror jag det gäller vid träning av djur, råkar man hitta något som djuret (hästen i detta fall) tycker är enkelt och uppmuntrar det kommer den antagligen att gilla det och gärna forsätta jobba med det. Tränaren kommer troligen att uppskatta sin häst och berömma för att den försöker så väl och så kommer den goda spiralen. Både tränare och häst försöker vara så trevligt som möjligt för de har så kul tillsammans. En god tränare inser förstås om han ber om något svårt, kan gränserna, märker skillnaderna – men alla är inte lika duktiga, saknar kanske den där erfarenheten eller har inte ambitionen. Därför vill jag avla fram en häst som har så lätt för sig som möjligt när det gäller grundkunskaper som är basen i de flesta ridsportgrenar. Det kan också betyda att man inte når eliten; bara för att man har bollsinne är basket inte givet den bästa sporten.  Även om man kanske snabbt och enkelt lär sig grunderna. Därav är bra exteriör inte samma egenskaper beroende på vilken hästsportgren man kollar på.
Att vara frisk då? Eller hållbarhet som jag vill se det på hos häst. Dels tycker jag det är tråkigt att jaga veterinären hela tiden, åka iväg till klinik, behandla, och sätta igång hästen långsamt. Dels är det inte gratis. Men, ytterligare en aspekt är att om du har ont i kroppen av någon anledning så kanske inte dina bästa sidor visar sig? Om det alltid måste specialordnas och fixas för att du antingen inte ska få ont, eller för att du ska kunna jobba utan att få ont. Därför tror jag på hållbarhet eller sundhet.
Att specificera alla egenskaper man önskar är inte det enklaste – att hitta individer som uppfyller alla dessa är än svårare – kanske omöjligt även om man skulle ha oändliga mängder pengar. Ingen är perfekt och det finns alltid några fel. Utmaningen ligger i att förstå vad som är relevant i en viss situation, att kalkylera risker och att hitta individer som väger upp varandras svagheter. Att välja individer som är just individer om än inte är perfekta. Och att då och då våga ompröva sina ideal, våga testa nytt och hålla sig uppdaterad om vad som sker i omvärlden, både inom rasen och inom forskningen.

I have focused on horse color in some previous posts, now I plan to focus on other aspects of breeding and what I want. It is going to be some post, not to make them to long.
To be the most important thing is to have a horse that I have fun with, that makes me smile when I some to the stable and makes me leave it with more energy than when I came. That might not be easy traits to breed and what one person likes is not that same as another. But, it doesn’t mean that it isn’t important. Therefore I look for those traits that might give me those things, try to figure out things that could be easier so measure and evaluate.

A good temperament (what is that?) is of course a part inte it, but also a good conformation and soundness. I am going more in detail in those different traits and what I like in other posts. I got the reason I think those things mater from the human world. (I rarely make that kind of paralleles, but here I find it valid). If a human finds it easy to play basketball, maybe I am taller tahn all others, I easily think that I am good. The trainer probably accnoledge me and praise me. That probably leads to a positive trend where I try harder and harder and feel good about it and get positive feedback.

I think animals work in the same way, if you find something the animal (horse in this case) finds simple and praise that it probably going to like it and like to continue to work with it. The trainer is probably going to like the horse and tell it that it is good when it tries and that way start a positive way. Both trainer and horse is going to show there best sides as they have so fun togheter. Of course a good trainer understands if he askes for something hard, knows the thin lines between ok and when it is not, notice those small differences and is good at explaining. but not all are as good trainers, have the experiance or the aiming to do everything in the fastes way. Therefore I want to breed a horse that find most basics easy, the ones that most equestrian sports build onto. It might not give you a horse for the elite, just as find it easy to play with a lball don’t make you a succesfull basketball player. But, you might learn the basics easyly. that way it is not always that what is a good conformation for one sport is that for another.

To be healthy then? Or soundness as I see it at horses. In one part I find it boring to visit the vet all the time, to rehabilitate, work the horses slowly over and over again. And it is not cheap. Another reason for health is that if you are in pain you might not be at your best. If everything always needs to be special and very careful.

To specify all preferred traits may not be easy – to find individuals that live up to all of them even harder. Maybe even harder even if you have a lot of money. No-one is perfect. Therein lies the charm about it; to find what is good enough, calculates risks and to find good matches. To choose individuals, even if not perfect. To sometimes evaluate ones believes and keep updated on what is happening in the world, both within the breed and science.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.