Hästavel – temperament

Temperament, den kanske viktigaste egenskapen och den jag tycker är absolut svårast att bedöma. Eller i alla fall bedöma på ett objektivt sätt. Vad är en “bra” respektive “dålig” respons på en händelse? Det finns så många olika preferenser för vad som är bra, vad man gillar. Det en bara tycker är charmigt och kul passar inte alls en annan. Det temperament som kanske får hästen att ta i den där sista metern i ett upplopp kanske inte är den som gör den keligast i stallet, eller den tryggaste hästen att rida ut i skogen på. Och för den ena är det inte viktigt att hästen är bara den har “löparskalle”, medan den andra inte bryr sig om tävling utan bara myser med sin häst. Självklart är det även en del bakom alla de hästraser som finns idag.
För att inte tala om hur svårt det är att avgöra hur hästen är vid ett snabbt möte, som det ofta är när man köper häst. Hur ska man ha en möjlighet att veta hur hästen egentligen är? För att inte tala om att avgöra vad som är arv, vad som är miljö och vad som går att ändra.
Hur vore det med ett mentaltest såsom för hundar? Kanske kunde det ge en mera objektiv syn på hästens temperament. Flera olika profiler inom hästvärlden har försökte kategorisera hästar i olika typer. Hur stor vetenskaplig förankring det ligger bakom är däremot mera ovisst. Exempel som jag har kommit över: Klas Ferdinand Hempling har skrivit en hel bok om det: Hästens Själ, med 26 olika karaktärstyper, Linda Tellington Jones kategoriserar i TTouch olika karaktärs typer beroende på olika ansiktsdrag medan Parelli sätter olika egenskaper till om hästen styrs av höger eller vänster hjärnhalva, är utåt eller inåtagerande.
Länge har personlighet hos djur, och därmed även hästar, varit tabu inom djurbeteende forskningen, men på senare år har man börjat göra olika studier där man försökte bedöma olika hästars personlighet mot varandra, eller att försöka hitta skillnader mellan raser. Därför kan bättre hjälpmedel för att bedöma personlighet hos häst vara på väg i framtiden. Jag fram emot ett bra sätt att mäta hästens personlighet mot en skala för att lättare kunna avla mot mina mål och följa upp hur mina avkommor.
Oavsett vilket kommer man ändå att behöva veta vad man söker efter, vad man vill få fram. Så, här kommer vad jag vill ha hos mina hästar:
Vänlighet.
En vilja att jobba med människan, att vara med, att vara positiv
Lättlärdhet/intelligens.
Känslighet så de går att få att lyssna på små signaler.
Nyfikenhet och vakenhet
Lugn och orädd för nya situationer, platser och saker.
En häst som, även om den blir rädd, söker sin trygghet i mig och är kvar och lyssnar på mina instruktioner istället för att försvinna innan jag ens hunnit reagera.
En vilja framåt, energi att komma någonstans.
Gärna också en förmåga att läsa situationen så att de är rädda om nybörjare och barn, men kanske kräver mer av den vanare ryttaren. Calinka exempelvis kan ibland busa och bråka, men brukar känna på sig när det går bra, när risken för skador inte är stor på vare sig henne eller mig. Däremot i trånga situationer, eller om jag rider barbacka sköter hon sig bättre. Och då får jag väll tillåta hennes bus när det nu går, ibland får det mig till och med att skratta åt henne.
Sedan är det bara att hoppas att den som köper häst har en aning om vad denne anser vara viktigt och att säljaren är så ärlig som möjligt om varje individs unika egenskaper. För, även om hästen inte passar mig, kan den vara någon annans drömhäst.
Horsebreeding – disposition
Disposition – maybe the most important factor and the one I find hardest to judge. Or at least to judge objectively. What is a “good” or a “bad” reaction to a situation? Besides, everyone seems to have their own preferences of good and bad. What one finds charming might not please someone else. The disposition that makes a horse push that little extra in a race might not make it the cuddliest in the stable or the most reliable trail partner. And one person wants to win races and while the other only wants to cuddle. Of course this is one reason behind different horse breeds.
That is without talking about how hard it can be to judge disposition at a fast meeting, as often when you buy a horse. How to know what the horse is like? Not to mention what is genetics, what is environment and what could be changed.
How about a personality test like the ones often used for dogs ? (Exist in Sweden at least). Maybe that would give a more objective way to judge disposition. Different persons within the world of horses have tried to categorize horses according to personality. How scientific that was done is less secure. I have found: Klas Ferdinand Hempling and his book “What horses reveal” with different 26 characters, Linda Tellington Jones that categorize horses in her book TTouch upon different facial traits while Parelli connects personality with if the horse is controlled by right or left brain, is extrovert or introvert.
For a long time personality in animals, and thereby horses been taboo in animal behavior studies, but lately that has started to change. Studies have been made to try to judge different horse personalities against each other, or to try to find differences between breeds. Therefore better test to judge disposition might be on its way. I look forward to a better test to judge “horse-anality”  against a scale to easier reach my breeding goals and follow up the offspring that I get.
Anyway, a scale don’t choose the horse, everyone still needs to know their own preferences. This is what I like:
Kindness
A willingness to work with people, to take a part, to be positive.
Easy to teach/intelligent
Sensitive, to be able to make them listen to small cues.
Curious and alert.
Calm and cool in new situations and surroundings.
A horse that seeks human supports even when afraid instead of run away.
Energy and willingness to go forward
I also want a possibility to read the situation, to be careful around children and beginners, but maybe demand more of more experienced people. For example, Calinka may struggle a bit but usually knows when she can do that, when there aren’t any big risks of injury to either me or her. In those other situations, or when I ride bar back she usually behaves better. And then I can let her “play” when possible, sometimes it even makes me laugh.
The it is only to hope that person searching for horses knows what they want and that sellers  is as honest as possible about every individual. Cause even if I don’t like a horse – it might be someone else dream horse.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.